Posts Tagged ‘interaksyonal’

Mga Tungkulin ng Wika

Friday, July 13th, 2012

Ayon sa Wikipedia, language is a system of communication that enables humans to cooperate. Ang depinisyong ito ay nagbibigay-diin sa panlipunang tungkulin ng wika at sa katotohanang ginagamit ng tao ang wika upang magpahayag at imanipuleyt ang mga bagay sa kanilang kapaligiran. Ang pananaw na ito ay maiuugnay sa pag-aaral ng wika sa pangksyonal o pragmatik na pamamaraan, maging sa sosyolingguwistika at lingguwistika-antropolohiya. Sa pilosopiya ng wika, ang mga pananaw na ito ay kadalasang iniuugnay sa mga akda ni Wittgenstein at sa mga pilosopo sa wika tulad nina Moore, Grice, Searle at Austin.

Mahalaga ang gampaning-papel ng wika sa ating buhay, ngunit dahil lagi na natin itong ginagamit, hindi natin gaanong naoobserbahan ang tungkulin nito. Natural na lamang sa atin ito, tulad ng ating paghinga at paglakad. Ang pagkakaroon ng wika ay isang katangiang ikinaiba ng tao sa mga hayop. Totoong ang mga hayop ay may sariling paraan ng komunikasyon sa mga kapwa hayop, ngunit iba ang wika ng tao. Sa Language, Culture, and Society ni Salzmann (sa Tumangan, et al., 2000), tinukoy niya ang mga ikinahihigit o ikinalalamang ng wika ng tao kaysa sa hayop. Ilan sa mga ito’y ang kalawakan ng saklaw ng wika ng tao at ang antas ng kakayahang maituro ito sa iba. Bukod dito, tinukoy pa ni Salzmann ang gamit ng wika sa mga hayop. Sinabi niya, it is important to their survival. Sa tao, higit sa survival ang tungkulin ng wika.

Ang wika ng tao ay kakaiba kung ihahambing sa ibang anyo ng komunikasyon tulad nga ng sa hayop. Ang wika ng tao, ayon nga sa Wikipedia, allows humans to produce an infinite set of utterances from a finite set of elements, and because the symbols and grammatical rules of any particular language can only be acquired through social interaction. Samantala, ayon sa mga siyentista, ang sistema ng komunikasyong ginagamit ng mga hayop ay limitado lamang sa finite number of utterances at halos lahat sa mga ito ay genetically transmitted. Kakaiba rin ang wika ng tao dahil sa komplikado nitong estruktura na nag-ebolb upang matugunan ang higit na malawak na tungkulin kaysa iba pang anyo ng sistemang pangkomunikasyon. (more…)