Posts Tagged ‘fraternity’

Ang Fraternity: Isang Pagtitimbang-timbang

Thursday, November 29th, 2012

mula sa www.unionato.org

Ayon sa Wikipedia.org, ang fraternity ay nanggaling sa salitang Latin na frater na ang ibig sabihin ay brother. Ang fraternity ay isang kapatiran, bagama’t ang terminolohiya ay karaniwang nagpapahiwatig ng isang pormal na organisasyon at minsan ay isang sekretong samahan. Ito ay isang organisadong samahan ng mga kalalakihan, isang kapatirang dedikado sa intelektuwal, pisikal o sosyal na debelopment ng mga miyembro nito. Ang katumbas nito sa mga kababaihan ay sorority, at ang samahang kinaaaniban ng kapwa babae at lalake ay tinatawag namang confraternity.

Sa mga kolehiyo at pamantasan, ang mga fraternity ay mauuri bilang panlipunan, panlingkuran, propesyonal at honorary. Ang mga ito ay inoorganisa para sa maraming layunin. Ilan sa mga layuning ito ay may kaugnayan sa edukasyon o pag-aaral, trabaho, etika, etnisidad, relihiyon, politika, at minsan, krimen. Ano’t ano man ang layunin, makikilala ang isang fraternity sa pamamagitan ng mutual support ng mga miyembro nito (wikipedia.org).

Mauugat ang kasaysayan ng fraternity sa sinaunang Gresya at sinaunang Roma. May mga kahawig ding institusyong nabuo bago matapos ang panahong midyibal na tinawag na confraternities na samahang kaugnay ng simbahang Katoliko. May mga nabuo ring samahan ng mga mangangalakal na tinawag na guilds. Ang mga samahang ito ay kalaunang nag-ebolb bilang mga purong sekular na samahan (wikipedia.org).

(more…)