Dr. Bernales delivering his speech

ni Rener R. Concepcion
Binigkas sa Batangas State University, Agosto 19, 2012

God will examine our lives not for medals nor degrees, but for battle scars from victories won over trials and tribulations.

 

Ito ang nakasulat sa dulo ng napakahabang listahan ng mga napagtagumpayan na ng ating Panauhing Pandangal sa okasyong napakahalaga sa lahat ng mag-aaral na may matinding pagmamahal sa wikang Filipino at kulturang Pilipino — ang tampok na palatuntunan para sa taunang pagdaraos at pagpapakahulugan sa Buwan ng Wikang Filipino. Waring metapora ng kanyang narating ang pagkasilang niya sa Dolores, Abra noong ika-16 ng Pebrero, 19XX at ang agad niyang pagtawid, paglipat at paglaki sa malayong Lungsod ng Makati kung saan nag-aral siya ng primarya sa Guadalupe Elementary School hanggang noong 19XX. Ang sekondarya bilang estudyante ng teknikal na hayskul ay kanyang tinapos sa Makati Polytechnic Community College noong 19XX. Sinimulan niyang yakapin ang gawang pagtuturo sa wikang Filipino nang mag-aral siya sa Philippine Normal University bilang estudyante ng Bachelor of Science in Education, major in Filipino at natapos siya nang cum laude noong 19XX.

Hindi pa rin siya nauupo sa tagumpay na natamo, bagaman nakuha na niya ang digring MAT sa Philippine Normal University noong 1991, at digring Doktor ng Edukasyon sa Unibersidad ng Makati, noong 2006, dahil kasalukuyang pinagpapatuloy pa rin niya ang mababang-loob na pagsisikap para sa katotohanan sa pamamagitan ng pagiging estudyante ng Bachelor of Laws sa University of the East. Ito ang nakikita kong pagiging balais ng henyo, ang kanyang marubdob na pagnanasang ilahad ang katotohanan.

Kasabay ng mga ito ay ang mga pagsubok sa kanya bilang manunulat, editor ng mga publikasyon, propesor, orador, tagapagsanay sa tanghalan, tagadaloy ng napakarami nang palihan, aktor sa tanghalan, punong tagapagsilbi ng edukasyon, punong awtor ng napakarami nang aklat, aktibong miyembro ng mga propesyonal na samahan — at ang lahat nang pagsubok na ito ay napagtagumpayan niya nang may wumawagayway at sumasambulat na kulay. Dahil tingni ang kanyang mga titulo: propesor sa Unibersidad ng Makati mula 1989 hanggang 2009, puno rin siya ng departamento sa nasabing pamantasan; pang-akademikong kasangguni rin siya hanggang ngayon ng Mutya Publishing House, Inc.— ang publikasyong pinagkakautangan namin ng loob sa pagpunta rito ng ating Panauhing Pandangal.

Ang ating panauhing pandangal ay isa rin pong Palanca awardee noong 1995. Natamo rin niya ang mga sumusunod na gawad at titulo: SALAMIN Drama Guild Award, na kaloob sa kanya ng Philippine Normal University sa taong 1989; isa sa Ten Outstanding Students of the Philippines noong 1989; Salute to Excellence Award na iginawad sa kanya ng Philippine Normal University noong 1991; Most Outstanding Teacher sa Unibersidad ng Makati sa taong 2000; Outstanding High School Alumnus ng University of Makati Alumni Association sa taong 2000; Award for Exemplary Performance as a Public Servant sa Panlunsod na Pamahalaan ng Makati noong taong 2000; at Gawad ng Pagkilala na ipinarangal sa kanya ng Komisyon sa Wikang Filipino noong taong 2002.

Matindi ang pagkakamalay natin sa aporismong mas marami kang pamagat ay mas mabigat ang nakaatang na responsibilidad, kaya sa likod ng mga titulong ito ay ang dugo, luha, pawis na palaging kasabay ng dumaranas nang patindi at patindi pang mga pamagat. Ito ang mas maiging kuwento sa likod ng mga napagtagumpayan na niya, kaya sa dulo ng kanyang enumerasyon ay ang mababang-loob na pag-amin na hindi medalya’t digri na pawang produkto na lamang, ang batayan ng tagumpay, kundi ang sugat na natamo sa laban habang bumabanda sa pagkapanalo ang mismong proseso, ang karanasan ang mas maiging kriteryon ng pananagumpay. At ngayong umaga, may bago siyang ikukuwento sa atin, may bago tayong matututunan sa ating mabunying tagapagsalita. Halina po at mainit nating tanggapin ang ating Panauhing Pandangal, Dr. Rolando A. Bernales!